Trygghet:

verdisett.jpg

Trygghet er en grunnleggende faktor for trivsel og utvikling. For at øvrige verdier skal kunne oppfylles, må trygghet ligge i bunn.

Både barn og voksne skal være trygge på at aktiviteten som foregår i NBK er i henhold til klubbens retningslinjer og visjon. Samtlige som gjennom verv har omgang med barn og unge skal levere politiattest uten merknader til klubben.

Trivsel:

NBK ønsker at glede skal prege alle aktiviteter på alle nivå – trening, konkurranse/kamper og det sosiale livet rundt fotballen. Aktiviteten skal tilpasses alder, utvikling og funksjonsnivå.

Det skal tilrettelegges for at vennskap og solidaritet kan utvikles.

 • Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre

 • Vi bryr oss om hverandre

 • Vi tar vare på hverandre

 • Vi utvikler oss sammen

 • Vi har det gøy sammen

For hver enkelt betyr dette;

 • Å bli sett, hørt og respektert

 • Å få nok spilletid

 • Å bli inkludert i laget (organisasjonen).

Tilhørighet:

VI i NBK;

 • Ønsker at alle blir sett og hørt

 • Arbeider for å bygge gode og varige relasjoner som fremmer engasjement for klubben

 • Søker å inkludere og involvere

 • Omtaler oss som «vi»

Tillit:

For å vokse som klubb og naturlig tiltrekke oss engasjement, er vi avhengig av tillit. Klubben kan bare oppnå et godt rykte ved å gjøre oss fortjent til det over tid. Følgelig er dette en kontinuerlig prosess basert på klubbens verdier og vårt arbeid i nærmiljøet. Spillere, trenere, ledere, foreldre og andre støttespillere i klubben er gjensidig avhengig av hverandre for å oppnå tillit – og skape en klubb å vokse i.

 • Vi ønsker å være en åpen klubb

 • Vi er opptatt av å være ærlige

 • Kontinuitet – «klubben som sjef»

 • Vi gir tillit

Utvikling:

Vi ønsker å utvikle fotballspillere med gode holdninger og inkluderende adferd. Vi er overbevist om at veien til sportslige resultater i klubben går best gjennom personlig utvikling hos den enkelte. Suksess er ikke direkte koblet til fotballresultater men må ses i sammenheng med hele verdiskapingen vi oppnår. Her er den enkeltes egenutvikling, vennskap, personlige opplevelser og det kollektive samholdet avgjørende. Suksess for Nordhordland BK måles følgelig ikke av sportslige resultater alene, men vel så mye av medlemmers engasjement i klubben og glede for spillet.

Hvordan verdiene i Nordhordland BK utøves:

For å utvikle et entusiastisk klubbmiljø basert på verdiene våre, er vi avhengig av god kommunikasjon. Det innebærer en kultur preget av åpenhet, ærlighet, og lojalitet til klubbens bestemmelser. I NBK er vi opptatt av fremsnakking, og at vi snakker med hverandre dersom utfordringer oppstår.

Verdiene i NBK kommuniseres gjennom klubbens årlige møte, oppstartsmøter for nye årganger, trener og lagledermøter, spillermøter, foreldremøter, samt årsavslutninger.

Verdiene i NBK er styrende for hvordan vi skal nå vår visjon og målsetting. De er forankret i NFF’s verdisett; fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, samt mantraet Flest mulig - Lengst mulig – Best mulig. Alle involverte i klubben skal søke å etterleve verdiene i NBK.