Vedtekter

§1 Navn og formål

Fondets navn er «NBK Inkluderingsfond».

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer i NBK mulighet til å delta på aktiviteter sammen med laget sitt som en ellers ikke ville kunne delta på grunnet private økonomiske forhold.

§2 Fondets størrelse

Det tilstrebes at fondet ved årets start er på 50.000,-. Disse midlene kan benyttes til det aktuelle formålet i løpet av kalenderåret.

§3 Bruk av Fondet

Det legges til grunn lav terskel for å kontakte fondsstyret dersom det er spillere som vurderes som å være i behov for å benytte midlene. Styret kan kontaktes av trenere, foresatte eller spilleren selv.

Midler kan tildeles et bredt spekter av aktiviteter. Eksempler kan være cuper, treningsleir eller sosiale samlinger for laget.

Etter at midlene er benyttet for en spiller, blir det levert en oversikt over bruken til fondsstyret. Den som får overført midler er ansvarlig for å levere oversikt.

Midler kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller dekke deler av utgiftene.

Fondet kan benyttes av barn og ungdommer som er medlemmer av NBK inntil fylte 18 år. Styret kan prioritere mellom søknader/henvendelser dersom det blir nødvendig ut fra de økonomiske rammene som foreligger. En slik prioritering trenger ikke være begrunnet.

§4 Ansvarlighet

Styret i NBK er ansvarlig for fondet. Drift av fondet er av styret delegert til eget fondsstyre.

§5 Ressurser til fondet

Det tilstrebes at fondet har minst 50.000,- til rådighet ved årets start. Det forsøkes å søke eksterne midler til å fylle fondet. Dersom eksterne midler ikke er tilstrekkelig, vurderes resterende beløp å bli dekket av NBK.

Ansvarlig for å søke eksterne midler er fondets styre i samarbeid med NBK sitt styre.

§6 Fondsstyre

Fondsstyret består av tre personer. Styret skal alltid være representert i fondsstyret.

§7 Revisor

Klubbens styre vil revidere fondsstyrets regnskap.

§8 Konfidensialitet

Med bakgrunn i fondets formål og spesielle forhold, vil det være viktig med høy grad av konfidensialitet i saker som behandles. Ingen utenfor styret eller fondsstyret skal dele informasjon om personer uten at det er gitt særlig samtykke.

§9 Regnskap

Fondsstyret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, og leverer regnskap til styret senest 1 måned før klubbens årsmøte. Regnskap vil ikke inneholde navn på personer.

§10 Endring av vedtekter

Fondets vedtekter kan endres i NBK sitt styre.

§11 Oppløsning av fondet.

Fondet kan oppløses etter vedtak i NBK sitt årsmøte. Evt. resterende midler i fondet blir benyttet til fondets opprinnelige formål administrert av styret i NBK.